Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

The best online shops in Italy:

Concello do Barco : Aviso Legal

Aviso Legal

De acordo có establecido pola Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslles que os seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular Concello De O Barco De Valdeorras, e poderán ser utilizados coas seguintes finalidades en cada caso concreto:

- O envío dos seus datos de carácter persoal a través desta paxina web, con motivo de realizar unha solicitude de información supón o consentimento pola su parte para a inclusión e tratamento dos seus datos nun ficheiro rexistrado por esta entidade ante a AGPD. Os datos obtidos serán utilizados para atender a solicitude realizada por vostede mesmo.

- Facilitar o acceso ós contidos ofrecidos a través da páxina web.

- O estudio da utilización dos servizos por parte dos usuarios e visitantes.

- Concello De O Barco De Valdeorras, no cederá información a terceiros sen consentimento previo dos usuarios, excepto nos supostos regulados nos artigos 11 e 12 da LOPD: Cando a cesión está autorizada nunha Lei; Cando se trate de datos recollidos de fontes accesibles ao público; Cando a cesión que deba efectuarse teña por destinatario o Defensor do Pobo, o Ministerio Fiscal ós Xuíces ou Tribunais o Tribunal de Contas, no exercicio das funcións que teñen atribuídas; Cando a cesión teña como destinatario a institucións autonómicas con funcións análogas ao Defensor do Pobo ou ao Tribunal de Contas; Se a comunicación se efectúa previo procedemento de disociación.

No suposto de que se solicitase ao usuario datos de carácter persoal por medios distintos dos anteriormente expostos, Concello De O Barco De Valdeorras comunicaralles de forma expresa e inequívoca respecto das condicións en que se recollan datos persoais e as finalidades coas que van a ser utilizados, da obrigación de facilitalos ou non, dos dereitos que asisten ao usuario, das condicións en que se poden exercitar, dos destinatarios da información, do responsable do ficheiro e de calquera outra información complementaria que resulte necesaria.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito A Concello De O Barco De Valdeorras, con domicilio na Praza Do Concello Nº2, 32300 - O Barco De Valdeorras (Ourense).

O feito de que non introduza os datos de carácter persoal que se lle piden obrigatoriamente no formulario de contacto poderá ter como consecuencia que Concello De O Barco De Valdeorras non poida atender a súa solicitude.

Así mesmo, aceptando este aviso legal, recoñece que a información e os datos persoais que se recollen son exactos e verídicos.

Igualmente informámoslle que Concello De O Barco De Valdeorras ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas. Todo isto, de acordo có que prevé o artigo 9 da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter persoal e o Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro de desarrollo da citada Lei.

Concello De O Barco De Valdeorras Comprometese A Tratar De Maneira Absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e facelos servir só para as finalidades indicadas.

PARA CONTINUAR DEBE VD. ACEPTAR QUE LEU E ESTÁ CONFORME CON ESTA CLÁUSULA.

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng