DailyCBD DailyCBD DailyCBD DailyCBD

Concello do Barco : Aviso Legal

Aviso Legal

De acordo có establecido pola Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslles que os seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular Concello De O Barco De Valdeorras, e poderán ser utilizados coas seguintes finalidades en cada caso concreto:

- O envío dos seus datos de carácter persoal a través desta paxina web, con motivo de realizar unha solicitude de información supón o consentimento pola su parte para a inclusión e tratamento dos seus datos nun ficheiro rexistrado por esta entidade ante a AGPD. Os datos obtidos serán utilizados para atender a solicitude realizada por vostede mesmo.

- Facilitar o acceso ós contidos ofrecidos a través da páxina web.

- O estudio da utilización dos servizos por parte dos usuarios e visitantes.

- Concello De O Barco De Valdeorras, no cederá información a terceiros sen consentimento previo dos usuarios, excepto nos supostos regulados nos artigos 11 e 12 da LOPD: Cando a cesión está autorizada nunha Lei; Cando se trate de datos recollidos de fontes accesibles ao público; Cando a cesión que deba efectuarse teña por destinatario o Defensor do Pobo, o Ministerio Fiscal ós Xuíces ou Tribunais o Tribunal de Contas, no exercicio das funcións que teñen atribuídas; Cando a cesión teña como destinatario a institucións autonómicas con funcións análogas ao Defensor do Pobo ou ao Tribunal de Contas; Se a comunicación se efectúa previo procedemento de disociación.

No suposto de que se solicitase ao usuario datos de carácter persoal por medios distintos dos anteriormente expostos, Concello De O Barco De Valdeorras comunicaralles de forma expresa e inequívoca respecto das condicións en que se recollan datos persoais e as finalidades coas que van a ser utilizados, da obrigación de facilitalos ou non, dos dereitos que asisten ao usuario, das condicións en que se poden exercitar, dos destinatarios da información, do responsable do ficheiro e de calquera outra información complementaria que resulte necesaria.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito A Concello De O Barco De Valdeorras, con domicilio na Praza Do Concello Nº2, 32300 - O Barco De Valdeorras (Ourense).

O feito de que non introduza os datos de carácter persoal que se lle piden obrigatoriamente no formulario de contacto poderá ter como consecuencia que Concello De O Barco De Valdeorras non poida atender a súa solicitude.

Así mesmo, aceptando este aviso legal, recoñece que a información e os datos persoais que se recollen son exactos e verídicos.

Igualmente informámoslle que Concello De O Barco De Valdeorras ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas. Todo isto, de acordo có que prevé o artigo 9 da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter persoal e o Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro de desarrollo da citada Lei.

Concello De O Barco De Valdeorras Comprometese A Tratar De Maneira Absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e facelos servir só para as finalidades indicadas.

PARA CONTINUAR DEBE VD. ACEPTAR QUE LEU E ESTÁ CONFORME CON ESTA CLÁUSULA.

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng